Name: Pablo

 

 


 

Name: Lawrence

 

 

 

 

 

 


Name: Danai, Rufname Nele

Schwester von Doros, Dinon, Diagoras, Danos, Danaon, Dimos & Dalas

 

 


Name: Moka

 

 


Name: Dimos jetzt Charlie

Bruder von Danai, Dinon, Diagoras, Danos, Danaon, Doros & Dalas

 

 

 

 


 

Jonas

 

Bruder von Joker 

 


Diagoras, jetzt Timo

Bruder von Danai, Dinon, Doros, Danos, Danaon, Dimos & Dalas

 

 


Danos

Bruder von Danai, Dinon, Diagoras, Doros, Danaon, Dimos & Dalas